NEWS

980 x 650 Safety Day_Web 2563.jpg


       วันที่ 29 สิงหาคม 2563 บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด จัดกิจกรรม Safety Day 2563 ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์มนตรี แดงไธสง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฟร์ เรตคิว แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด  พร้อมทีมงาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ

     ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น