ความเชื่อ (Our Believes)
  In Arcadia Foods “We believe that good food or dietary brought people‘s life better” and “Research and development along with creativity brought good food & dietary”
 

This believes, concept and knowledge base enabling us to firstly, deeply understand the need and want of people including people life’s style for foods and dietary and secondary, enabling us to develop authentic ethic and regional food concept as well as a wide range of creative, market focused for four groups of product: premix flour, sauces, seasoning and food ingredients.

  ที่ “อาเคเดีย ฟูดส์” เราเชื่อว่าอาหารที่ดีมีคุณภาพนำพามาซึ่งคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และอาหาร ที่ดีมีคุณภาพล้วนมาจากกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ และปรุงแต่งรสชาติและรูปลักษณ์ใหม่ ๆ ของ มนุษย์ในขณะเดียวกันนั้นอาหารที่ดีมีคุณภาพสำหรับการผลิตในระดับ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นล้วนมาจากกระบวนการการกลั่นกรองด้วย การวิจัยและพัฒนาอันเป็นระบบของมนุษย์